Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Alda’: ALDA Nederland B.V. (hierna te noemen Electronic Family), De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende aan de Anthony Fokkerweg 61 (1059 CP) Amsterdam.

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden;

Bezoeker’: De Consument die de Website bezoekt en/of die een Toegangsbewijs koopt voor een Evenement en/of die een Evenement bezoekt;

Consument’: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Digitale inhoud’: Digitale content anders dan op een materiële drager, bijvoorbeeld downloads en streaming;

Evenement’: Een door Alda in Nederland georganiseerd evenement in de breedste zin van het woord met inbegrip van binnen- en buitenevenementen en festivals;

Product’: Een zaak in de zin van artikel 3:2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals koopwaar, kleding, affiches, boeken, materiaaldragers, cd’s en dvd’s;

Overeenkomst op afstand; ‘Overeenkomst op afstand’: De overeenkomst met betrekking tot de koop en levering van fysieke producten en/of digitale inhoud, waarbij (tot en met) de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door Alda georganiseerd systeem voor verkoop op afstand (de Website);

Toegangsbewijs: Een door Alda en/of een door Alda ingeschakelde officiële verkooporganisatie aan de Bezoeker geleverd fysiek en/of digitaal document, ticket of barcode, dat recht geeft op toegang tot en/of deelname aan een Evenement;

Website: aldaevents.com en/of elke officiële website van een Evenement zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot adayatthepark.nl, electronicfamily.nl, amf-festival.com, theflyingdutch.com en dillih.com;

Tegenpartij’: Een Bezoeker, een Consument of een Aanbieder, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid

 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Alda en op alle overeenkomsten tussen Alda en de wederpartij die in dit document worden aangegeven.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die tot stand komen met tussenkomst van een door Alda ingeschakelde officiële verkooporganisatie, zoals maar niet beperkt tot Paylogic.

2.3 Indien een Evenement wordt georganiseerd door een bij ALDA aangesloten bedrijf, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, mits deze te raadplegen zijn op de website van het betreffende Evenement. Het betreffende bedrijf is dus contractant en tevens ‘gebruiker’ van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt door Alda afgewezen.

2.5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien Alda hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Toegankelijkheid

 3.1 Voor het aangaan van de overeenkomst worden de Algemene Voorwaarden op zodanige wijze elektronisch beschikbaar gesteld dat de Wederpartij deze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Bovendien zijn de Algemene Voorwaarden via de betreffende Website in te zien. Daarnaast worden deze Algemene Voorwaarden op eerste verzoek elektronisch of op andere wijze aan de Wederpartij toegezonden. Een verzoek daartoe kan worden gericht aan info@alda.nl.

Wijzigingen

4.1 Alda behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal duidelijk worden gepubliceerd op de desbetreffende Website. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal van kracht zijn vanaf het moment van publicatie.

Algemene voorwaarden met betrekking tot toegangskaarten en bezoeken aan evenementen

Totstandkoming van de overeenkomst

1.1 De overeenkomst tussen Alda en de Bezoeker met betrekking tot de verkoop en levering van Toegangskaarten en het bezoeken van een Evenement komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs voor het Evenement bestelt en/of koopt bij Alda of bij een door Alda ingeschakeld officieel (voor)verkoopadres. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Toegangskaarten en maken integraal deel uit van genoemde overeenkomst. Door het verkrijgen en/of gebruiken van een Toegangsbewijs en/of het betreden van het Evenement aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Toegangsbewijs

2.1 Het Toegangsbewijs geeft recht op toegang tot en deelname aan het Evenement. De Bezoeker krijgt alleen toegang tot het Evenement op vertoon van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs. Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft recht op toegang tot het Evenement door één persoon. Alleen de Bezoeker die bij aanvang van het Evenement als eerste het Toegangsbewijs toont, krijgt toegang. Het Toegangsbewijs blijft eigendom van Alda.

2.2 Alda gaat ervan uit dat de houder van dit Toegangsbewijs ook de persoon is die het Toegangsbewijs heeft gekocht. Alda is niet verplicht tot verdere controle met betrekking tot geldige Toegangskaarten. De Bezoeker dient er zelf voor te zorgen dat hij houder wordt en blijft van het door Alda of door een door Alda ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker is verstrekt, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs op de Bezoeker.

2.3 Alda behoudt zich het recht voor om een maximum op te leggen aan het aantal te bestellen Toegangskaarten per persoon en de Bezoeker is verplicht zich te houden aan het maximum aantal dat door Alda wordt opgelegd.

2.4 Alda garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs alleen als het Toegangsbewijs is gekocht bij Alda of bij een door Alda erkend (voor)verkoopadres. De bewijslast hiervan rust op de bezoeker.

2.5 Het Toegangsbewijs geeft recht op toegang tot het Evenement voor personen boven de 18 jaar (zegge: achttien jaar), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alda zal personen jonger dan 18 jaar de toegang tot het Evenement ontzeggen, zonder dat Alda verplicht is tot restitutie van de toegangsprijs.

2.6 Indien een evenement toegankelijk is voor alle leeftijden, beveelt Alda het volgende aan: fans onder de 16 jaar worden geadviseerd het evenement te bezoeken met een volwassen begeleider. Alda benadrukt graag het belang van gehoorbescherming, vooral voor onze jongere fans. Bezoek onze evenementen niet zonder gehoorbescherming.

2.7 Indien de Bezoeker na het betreden van het Evenement of de locatie daarvan het verlaat, verliest het Toegangsbewijs automatisch zijn geldigheid.

Verbod op doorverkoop van het Toegangsbewijs

3.1 De Bezoeker is verplicht het Toegangsbewijs voor zichzelf te houden. Het is de Bezoeker niet toegestaan het Toegangsbewijs door te verkopen en/of te koop aan te bieden aan derden met winstoogmerk.

3.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan reclame te maken voor het Evenement of enige (andere) vorm van publiciteit aan het Evenement te geven.

3.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende rechten aan derden over te dragen, tenzij dit geschiedt om niet en niet met winstoogmerk. Deze bepaling heeft rechtsgevolgen in het kader van het eigendomsrecht. Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en zonder winstoogmerk aan een derde ter beschikking stelt, is hij tevens verplicht de verplichtingen die hem als Bezoeker worden opgelegd, zoals uiteengezet in de voorgaande leden van dit artikel, op te leggen aan degene aan wie hij het Toegangsbewijs ter beschikking heeft gesteld. De Bezoeker garandeert Alda dat deze persoon/personen deze verplichtingen zal/zullen nakomen.

3.4 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, is de Bezoeker aan Alda een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 voor elke overtreding en € 1.000,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Alda om van de Bezoeker specifieke nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.5 Alda is in dat geval tevens gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of de Bezoeker (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op terugbetaling van het bedrag (inclusief de servicekosten) dat hij aan Alda heeft betaald voor het Toegangsbewijs, al dan niet via een officieel (voor)verkoopadres.

Verplichtingen van de Bezoeker

4.1 Alda heeft het recht om de Bezoeker voor en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren en de Bezoeker is verplicht om hem of haar te (laten) fouilleren.

4.2 De Bezoeker is verplicht zich op eerste verzoek te legitimeren, zowel tijdens zijn bezoek aan het Evenement als bij het bestellen van het Toegangsbewijs, onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs.

4.3 Het is verboden om camera’s, spuitbussen, sprays, selfiesticks, drones, glaswerk, plastic flessen, blikken, (alcoholische) dranken, voedsel, drugs, brandbare stoffen, vuurwerk, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben of mee te nemen naar het Evenement. Alda heeft het recht om deze voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden niet teruggegeven, maar vernietigd door Alda en/of een door Alda aangewezen derde.

4.4 Het opnemen van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Alda door middel van professionele opnameapparatuur met een commercieel doel in welke vorm dan ook, met inbegrip van fotograferen, filmen en het maken van audio- en/of beeldopnamen, is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het herdrukken en/of kopiëren van items uit het programma (boekje), affiches en andere gedrukte werken. Indien de Bezoeker in strijd met dit artikel handelt, is Alda gerechtigd deze opnamen in beslag te nemen en naar eigen goeddunken te vernietigen, te gebruiken en/of te exploiteren, onverminderd het recht van Alda om van de Bezoeker specifieke nakoming en/of vergoeding van de aldus geleden of nog te lijden schade te vorderen.

4.5 Indien de Bezoeker opnames heeft gemaakt van een deel van het Evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), zijn deze opnames strikt voor privégebruik en zullen ze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en/of openbaar worden gemaakt voor commerciële doeleinden.

4.6 De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de (veiligheids-) voorschriften (inclusief huisregels) en/of aanwijzingen van Alda, de exploitanten van de locatie waar het Evenement wordt gehouden, het beveiligingspersoneel (beveiliging), de brandweer en ander geautoriseerd personeel. Het is de Bezoeker niet toegestaan andere tijdens het Evenement aanwezige bezoekers en personeel lastig te vallen en/of zich ermee te bemoeien. Evenmin is het de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement en/of de locatie van het Evenement publiekelijk onder invloed te zijn (door alcohol, drugs of anderszins) en/of buiten de aangewezen openbare toiletten te plassen. Indien er op de plaats van het Evenement ook een rookverbod geldt, geldt dit verbod voor alle rookmaterialen, inclusief elektronische rookproducten (e-sigaretten).

Geweigerde toegang tot het evenement

5.1 Indien de Bezoeker een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden overtreedt, is Alda gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren, de Bezoeker (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, de Bezoeker te verwijderen van de locatie waar het Evenement wordt gehouden, de Bezoeker over te dragen aan de politie en/of schadevergoeding te vorderen voor eventueel geleden of nog te lijden schade.

5.2 Alda behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of om de Bezoeker te verwijderen van de locatie waar het Evenement wordt gehouden, indien Alda dit naar eigen mening of discretie noodzakelijk acht voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt bijvoorbeeld als een bezoeker kleding, teksten of borden draagt of draagt die naar het oordeel van Alda beledigend, discriminerend, beledigend of agressief of onrustig kunnen zijn voor andere bezoekers.

5.3 Indien het naar het oordeel van Alda aannemelijk is dat een Toegangsbewijs is vervalst, is Alda tevens gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen.

5.4 In de in dit artikel genoemde gevallen heeft de Bezoeker geen recht op terugbetaling van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs (inclusief de servicekosten) aan Alda heeft betaald, al dan niet via een officieel (voor)verkoopadres. Bovendien kan de Bezoeker in de hierboven genoemde gevallen geen aanspraak maken op enige vergoeding en/of geleden schade.

Opnames van het evenement door of namens Alda

6.1 Alda is gerechtigd het Evenement op te nemen, waaronder begrepen het recht om video- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement, de Bezoeker en de overige bezoekers van het Evenement. Alda is gerechtigd deze video- en/of geluidsopnamen te (doen) exploiteren en/of te (doen) verveelvoudigen, in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door het betreden van (de locatie van) het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming voor het maken van deze opnamen, inclusief het bewerken, publiceren en exploiteren daarvan, zonder recht op enige vergoeding.

6.2 Voor zover de Bezoeker enig recht (waaronder zonder beperking auteursrecht, naburige rechten en/of portretrecht) heeft met betrekking tot de in dit artikel bedoelde opnamen, draagt de Bezoeker deze rechten hierbij onbeperkt over aan Alda en doet de Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn of haar persoonlijkheidsrechten of doet de Bezoeker geen beroep op deze rechten. Indien deze overdracht op voorhand niet rechtsgeldig is, is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Alda de nodige schriftelijke toestemming te geven en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin de genoemde rechten gratis worden overgedragen aan Alda en/of aan een van de aan haar gelieerde ondernemingen.

Munten

7.1 Consumptiebonnen en/of consumptiemunten gekocht tijdens het Evenement zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement. Gekochte consumptiemunten en/of consumptiemunten kunnen niet worden ingewisseld.

Aansprakelijkheid

8.1 De Bezoeker bezoekt het Evenement op eigen risico.

8.2 Alda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorverlies, verlies van gezichtsvermogen, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals – maar niet beperkt tot – kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement. Alda adviseert de Bezoeker uitdrukkelijk om tijdens het Evenement gehoorbescherming te dragen.

8.3 Alda is alleen aansprakelijk voor schade aan de Bezoeker die het gevolg is van aan Alda toe te rekenen nalatigheid.

8.4 De totale aansprakelijkheid van Alda op grond hiervan is beperkt tot vergoeding van redelijke, gedocumenteerde en directe out-of-pocket kosten en schade van de Bezoeker tot maximaal het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering voor derden van Alda wordt betaald.

8.5 Aansprakelijkheid van Alda voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsonderbreking, is uitgesloten.

8.6 De Bezoeker is verplicht om eventuele schade binnen 48 uur na het Evenement aan Alda te melden via info@alda.nl of anderszins wordt elk recht op het claimen van schade afgewezen.

8.7 De Bezoeker is verplicht eventuele klachten binnen 30 dagen na het Evenement aan Alda te melden via info@alda.nl of anderszins enig recht op schadevergoeding te ontzeggen.

8.8 Indien Alda bij de uitvoering van de overeenkomst direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen inschakelt, wordt elke aansprakelijkheid van Alda op grond van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 6:172 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten en is Alda niet aansprakelijk voor schade die door deze personen wordt veroorzaakt.

8.9 Alda zal zich inspannen om het Evenement zo veel als redelijkerwijs mogelijk is volgens het aangekondigde tijdschema en de aangekondigde opstelling uit te voeren. Alda kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen en/of afwijkingen en voor eventuele schade die hieruit voor de Bezoeker zou kunnen voortvloeien. Ook kan Alda niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop de kunstenaar optreedt en de duur van het optreden van de kunstenaar. De op het Toegangsbewijs vermelde aanvangstijd is onder voorbehoud.

8.10 De Bezoeker vrijwaart Alda voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de schade waarvoor de Bezoeker wettelijk aansprakelijk is jegens deze derden. De Bezoeker zal Alda vergoeden voor alle schade, inclusief alle gemaakte juridische kosten.

Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Alda gerechtigd het Evenement te verplaatsen of te annuleren. Overmacht omvat – zonder beperking – ziekte en/of annulering van de voorstelling door een artiest, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, instorting, gevechten, voorschriften opgelegd door de autoriteiten, oorlogsomstandigheden, terroristische dreiging en alle andere omstandigheden die buiten de controle van Alda vallen.

9.2 Indien Alda het evenement annuleert wegens overmacht voor aanvang van het evenement of anderszins, heeft de Bezoeker recht op restitutie door Alda van maximaal de op het Toegangsbewijs vermelde toegangsprijs, ongeacht de door de Bezoeker voor het Toegangsbewijs betaalde prijs. Indien Alda het Evenement annuleert wegens overmacht tijdens het Evenement (d.w.z.: na aanvang van het Evenement), heeft de Bezoeker recht op restitutie door Alda van maximaal een door Alda vast te stellen redelijk deel van de op het Toegangsbewijs vermelde toegangsprijs. Dit recht van de Bezoeker op restitutie is geldig gedurende acht weken vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement had moeten plaatsvinden, uit te oefenen op een (voor)verkoopadres na vertoon van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs dat tevens aantoont dat het rechtstreeks door de Bezoeker is gekocht. Deze terugbetaling is exclusief servicekosten, die niet worden vergoed. De Bezoeker kan het Toegangsbewijs niet laten vervangen door een toegangsbewijs voor een ander Evenement, tenzij dit door Alda voor een individueel geval wordt aangeboden.

9.3 Indien Alda het Evenement wegens overmacht opnieuw inroostert, is het Toegangsbewijs geldig voor die nieuwe datum en/of locatie. Indien de Bezoeker het verschoven Evenement niet kan bijwonen, heeft de Bezoeker recht op restitutie van de toegangsprijs door Alda tot maximaal de op het Toegangsbewijs vermelde prijs, ongeacht de prijs die de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht van de Bezoeker op restitutie is geldig gedurende vier weken vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement had moeten plaatsvinden, uit te oefenen op een (voor)verkoopadres na vertoon van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs waaruit tevens blijkt dat het direct door de Bezoeker is gekocht. Deze terugbetaling is exclusief servicekosten, die niet worden vergoed. De Bezoeker kan het Toegangsbewijs niet laten vervangen door een toegangsbewijs voor een ander Evenement, tenzij dit door Alda voor een individueel geval wordt aangeboden.

Algemene voorwaarden voor online aankopen

Aanbod, totstandkoming van de overeenkomst op afstand

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Alda en op elke overeenkomst op afstand tussen Alda en de consument met betrekking tot de aankoop en levering van producten en digitale inhoud.

1.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale content en/of diensten en zal in het bijzonder specificeren:

 1. a) de belangrijkste kenmerken van de artikelen of de diensten;
 2. b) de identiteit van Alda;
 3. c) het geografische adres waar Alda gevestigd is en het telefoonnummer, de fax en het e-mailadres;
 4. d) de totale prijs van de artikelen en/of diensten, inclusief alle belastingen, indien van toepassing, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten;
 5. e) de betalingswijze, de levering, de uitvoering, de termijn waarbinnen Alda zich ertoe verbindt het artikel en/of de dienst te leveren;
 6. f) wanneer er een recht tot ontbinding van de overeenkomst bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dit recht volgens artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het modelformulier voor ontbinding;
 7. g) het feit dat de Consument de kosten van terugzending van de zaken zal moeten dragen in geval van uitoefening van het ontbindingsrecht en, indien de zaken naar hun aard niet per gewone post kunnen worden geretourneerd, de kosten van terugzending van de zaken;
 8. h) indien het recht tot ontbinding niet is voorzien, de mededeling dat de consument geen ontbindingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waaronder de consument afstand doet van zijn ontbindingsrecht.
 9. i) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de geleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden;
 10. j) het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na de verkoop, van diensten na verkoop en van commerciële garanties;
 11. k) voor zover van toepassing, de functionaliteit van de digitale inhoud met inbegrip van de toepasselijke technische veiligheidskenmerken;
 12. l) voor zover van toepassing, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan Alda op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn.

1.3 Verkoop op afstand met het oog op continue of periodieke levering van artikelen of diensten is uitgesloten van een Overeenkomst op afstand.

1.4 Alda is niet gebonden aan het aanbod indien dit een kennelijke vergissing en/of fout bevat.

1.5 De Overeenkomst op afstand tussen Alda en de consument komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument. Een voorwaarde voor deze aanvaarding is dat de consument het aanbod langs elektronische weg aanvaardt.

1.6 Na het sluiten van de Overeenkomst op afstand conform het voorgaande artikel 1.5 zal Alda de ontvangst ervan onmiddellijk per e-mail aan de Consument bevestigen. Deze e-mail bevat alle informatie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

1.7 Alda heeft het recht om na aanvaarding van het aanbod door de Consument een bestelling te weigeren, indien naar het oordeel van Alda een gerede kans bestaat dat de Consument zijn of haar betalingsverplichtingen niet zal nakomen en/of de Overeenkomst op afstand om andere redenen niet op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

Afkoeling

2.1 De Consument kan de Overeenkomst op afstand met betrekking tot de levering van Producten zonder opgave van redenen ontbinden tot een periode van veertien dagen na de datum waarop de Consument het Product heeft ontvangen.

2.2 De Consument kan de Overeenkomst op afstand met betrekking tot de levering van digitale content zonder opgave van redenen ontbinden tot een periode van veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

2.3 De consument oefent dit recht uit door binnen de in lid 1 genoemde termijn (de bedenktijd) het ingevulde formulier voor ontbinding aan Alda te sturen of door binnen deze termijn een soortgelijke ondubbelzinnige verklaring aan Alda te sturen.

2.4 Indien Alda de voor ontbinding benodigde gegevens niet tijdig aan de consument heeft verstrekt, eindigt de (verlengde) bedenktijd twaalf maanden na afloop van de (oorspronkelijke) bedenktijd. Indien Alda de consument binnen twaalf maanden na aanvang van de (oorspronkelijke) bedenktijd de bedoelde informatie heeft verstrekt, eindigt de (verlengde) bedenktijd dertig dagen na de datum waarop de consument de vereiste informatie op een duurzame gegevensdrager heeft ontvangen.

2.5 De bewijslast ten aanzien van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust op de Consument.

Rechten en plichten bij de uitoefening van het herroepingsrecht

3.1 De Consument zal de door hem of haar ontvangen Producten onmiddellijk of uiterlijk binnen veertien dagen na afgifte van de herroepingsverklaring terugsturen.

3.2 De consument draagt de directe kosten van het terugsturen van het product.

3.3 Tijdens de bedenktijd dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. De Consument zal het Product alleen uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om de aard, de eigenschappen en de werking van het Product vast te stellen. De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het Product die het gevolg is van het gebruik van het Product en die verder gaat dan de bepalingen van dit artikel.

3.4 Na de ontbinding van de Overeenkomst op afstand zal Alda alle van de Consument ontvangen bedragen, inclusief de leveringskosten, onmiddellijk of uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de verklaring van herroeping is ontvangen, terugbetalen. Voor de terugbetaling gebruikt Alda dezelfde betaalmethode als de consument.

3.5 Tenzij Alda het geleverde Product na ontbinding van de overeenkomst zelf afhaalt, heeft de consument recht op terugbetaling na ontvangst van het Product door Alda of nadat de consument het bewijs van terugzending van het Product heeft geleverd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Uitsluiting van het recht op ontbinding

4.1 De consument heeft geen ontbindingsrecht in de gevallen als bedoeld in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder niet in geval van:

 1. a) de levering van audio- en video-opnamen en computersoftware (Producten) waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 2. b) het verlenen van diensten in verband met vrijetijdsbesteding, waaronder het leveren van Toegangskaarten en bijbehorende overeenkomst met betrekking tot het bezoeken van een Evenement;
 3. c) de levering van digitale content voor zover:

1) Alda met de uitvoering van de Overeenkomst op afstand is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument; en

2) de consument heeft verklaard dat hij of zij afstand heeft gedaan van zijn of haar ontbindingsrecht.

Prijzen

5.1 Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief vracht-, leverings- of portokosten. De kosten voor het gebruik van de communicatiemiddelen worden niet doorberekend aan de consument. Alda zal de bedongen prijs niet verhogen binnen een termijn van drie maanden nadat de Overeenkomst op afstand is gesloten. Alda behoudt zich echter het recht voor om de prijzen te wijzigen in verband met een wettelijke BTW-wijziging.

Betaling

6.1 De consument dient de verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand te betalen volgens de instructies van Alda en/of de door Alda aangewezen betalingsdienst aanbieder.

6.2 De consument is verplicht de koopprijs te betalen voordat Alda tot levering van de zaken en/of diensten overgaat.

6.3 Indien de consument niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting(en) voldoet, verleent Alda de consument een nadere termijn van 14 dagen om aan zijn of haar betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het verstrijken van de verlengde betalingstermijn is Consument de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag verschuldigd en is Alda gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen maximaal: 15% over de openstaande bedragen tot € 2.500,00, 10% over de daarop volgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00, met een minimum van € 40,00.

Vervulling, conformiteit, extra waarborg

7.1 Alda garandeert dat de Producten en de digitale inhoud voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Levering

8.1 Alda zal de overeengekomen producten en/of digitale inhoud uiterlijk binnen dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand aan de consument leveren.

8.2 De levering van Producten vindt plaats via de reguliere post. Als plaats van levering geldt het door de Consument opgegeven adres.

8.3 Het risico van schade aan en/of verlies van Producten berust bij Alda tot het moment van levering aan de Consument.

8.4 De levering van digitale content vindt plaats door middel van een internetverbinding in een op het moment van levering gebruikelijk bestandsformaat. De Consument is verantwoordelijk voor zijn toegang tot een voldoende snelle internetverbinding en voor het beschikken over de benodigde internetcommunicatie technologie (ICT) apparatuur, zoals, maar niet beperkt tot, een computer, tablet of smartphone, om de Digitale Content te kunnen ontvangen en afspelen.

8.5 Op het moment van levering verkrijgt de Consument het recht om de Digitale Content te gebruiken, af te spelen, te beluisteren en te bekijken (gebruiksrecht). Alda behoudt zich echter namens zichzelf en/of rechthebbende derden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de digitale inhoud voor, zoals, maar niet beperkt tot, het publiceren, verveelvoudigen en (digitaal) uitlenen van de digitale inhoud.

8.6 Indien de levering van Producten en/of digitale content vertraging ondervindt, of indien een bestelling om technische redenen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden. Na de ontbinding zal Alda het bedrag dat de Consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.

Klachtenplicht

9.1 De consument heeft de verplichting om zo spoedig mogelijk na de aflevering te onderzoeken of het Product en/of de digitale inhoud aan de Overeenkomst op afstand voldoet. De consument kan zich er niet meer op beroepen dat het geleverde niet aan de Overeenkomst op afstand voldoet, indien hij Alda daarvan niet binnen een redelijke termijn na ontdekking daarvan op de hoogte heeft gesteld. Een kennisgeving tot twee maanden na ontdekking wordt in dit verband als tijdig beschouwd.

Slotbepalingen

Persoonlijke gegevens

1.1 ALDA zal de persoonsgegevens van de wederpartij verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit privacybeleid is in te zien via de Website.

Overige bepalingen

2.1 Indien een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. In dat geval zullen Alda en de wederpartij de ongeldige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en) die zoveel mogelijk aansluiting zoekt (zoeken) bij de oorspronkelijke bedoeling van het betreffende artikel.

2.2 Alda is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

3.1 Op deze algemene voorwaarden en de bijbehorende overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende overeenkomst zullen – bij uitsluiting van enige andere rechter – worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.